REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY

  1. Postanowienia ogólne. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego dekordom.com.pl prowadzonego przez Sprzedawcę firmę Liliafarby24 Ewa Obarzanek z siedzibą w Lisiej Górze ul. W. Witosa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez organ: Wójt Gminy Lisia Góra o numerze identyfikacji podatkowej: NIP 993-041-11-33.

Sklep Internetowy dekordom.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę dekordom.com.pl, poprzez e-mail liliafarby24@interia.pl lub sms tel. 791-489-102 Kontakt telefoniczny (patrz zakładka kontakt) z internetowym sklepem dekordom.com.pl możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest przez całą dobę za pośrednictwem adresu mailowego liliafarby24@interia.pl.

Adres korespondencyjny: Sklep KOLOR ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce – włączona obsługa Cookies.

Oferta

Artykuły oferowane przez liliafarby24.pl są nowe. W przypadku otrzymania towaru z wadą fizyczną Kupującemu przysługuje roszczenie reklamacyjne, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i warunkami reklamacji. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie dekordom.com.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.

Do każdego zakupu wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT.

Zasady składania zamówień

Sprzedawca dekordom.com.pl prowadzi działalność handlową poprzez serwis dekordom.com.pl
Podstawą do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wymaganych pól formularza.
Zamówienia mogą być składane poprzez e-mail liliafarby24@interia.pl lub telefonicznie (sms) 791-489-102.
Sprzedawca dekordom.com.pl ponosi odpowiedzialność za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.)
i dołoży wszelkich starań, aby wszystkie usługi sklepu internetowego dekordom.com.pl działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Sprzedawca dekordom.com.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta oraz dni powszednie po godzinie 13:00 będą realizowane następnego dnia roboczego.

Formy płatności

Kupujący zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującym przepisami prawa poprzez wybór możliwości, a) przelew rachunek bankowy, b) zapłata przy odbiorze (pobranie). W tytule przelewu należy podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego. Brak tych informacji może wydłużyć okres zakończenia transakcji.

Zasady dostawy zamówień

Przesyłki dostarczane są firmą kurierską na adres umieszczony w formularzu zamówienia. Dostawa produktów możliwa jest tylko na terenie Polski. Czas dostawy Towaru przez firmę kurierską wynosi przeważnie od 24 godzin do 2 dni roboczych. Aby zamówienie było zrealizowane wymagane jest udzielenie ZGODY w formularzu zamówień na UDOSTĘPNIANIE DANYCH FIRMĄ TRZECIM – czyli firmą kurierskim (spedycyjnym). Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

Gwarancje, reklamacje

Kupujący może składać sprzedawcy dekordom.com.pl, reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail: liliafarby24@interia.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądanie Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania z powrotem towaru (uznanego za wadliwy) – warunek konieczny do wszczęcia POSTĘPOWANIA . Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres email bądź na adres poczty tradycyjnej. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zrealizowania reklamacji (Kupujący ma możliwość, po przyjęciu przez sklep wadliwego towaru, otrzymać zwrot
pieniędzy, wymienić uszkodzony produktu na inny lub ma możliwość nowych zakupów na równowartość reklamowanego towaru).

Zwrot towaru

Kupujący (konsument) sklepu dekordom.com.pl ma prawo dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. W terminie 14 dni kalendarzowych Kupujący może odstąpić od umowy. Termin czternastodniowy liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy podanego w zakładce . Przesyłkę należy nadać na adres: Sklep KOLOR ul. Słowackiego 6, 33-100 Tarnów. Stosowne oświadczenie woli należy wysłać na adres sklepu podany powyżej lub przesłać w formie elektronicznej (np.e-mail). Zwrot przedmiotu przez Kupującego powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. W terminie 14 dni kalendarzowych sprzedawca dekordom.com.pl dokona zwrotu pieniędzy. Termin 14 dni liczy się od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień, w którym sprzedawca otrzyma oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy). Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca dekordom.com.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zastrzeżeniem, że nowe ustalenia nie dotyczą umów będących już w trakcie realizacji bądź zrealizowanych. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Szanowni Państwo Niniejszym wskazuję, że realizacja uprawnień z tytułu rękojmi (składanych reklamacji) wobec stwierdzonych przez Kupującego wad produktu dotyczących zakupionych w naszej Firmie produktów wymaga zachowania stosownej procedury, zgodnie z przepisami prawa. Zapewniamy, że każdy przypadek zgłoszonej reklamacji jest przez nas badany wnikliwie i zgodnie ze stanem faktycznym. Nie można jednak uznać reklamacji za uzasadnionej, a przede wszystkim za złożonej skutecznie, jeżeli produkt nie zostanie nam odesłany. W takiej bowiem sytuacji, nie mając produktu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany produkt ma rzeczywiście wadę, czy też składana reklamacja ma podłoże zupełnie inne. Żądanie zwrotu kwoty zakupu bez odesłania produktu traktujemy jako próbę oszustwa. W przypadku złożenia reklamacji co do zakupionego produktu logicznym jest, że produkt należy sprzedawcy odesłać. Jednocześnie informuję, że jeżeli w jakikolwiek sposób narażone zostanie dobre imię Firmy poprzez podawanie obraźliwych lub nieprawdziwych informacji o Firmie, zwłaszcza publicznie za pośrednictwem jakiegokolwiek środka przekazu, zostaną wyciągnięte z tego faktu konsekwencje prawne, w tym wynikające z przepisów o ochronie dóbr osobistych wraz z roszczeniami odszkodowawczymi za poniesioną z tego tytułu szkodę. Uprzejmie prosimy też o niezastraszanie nas opublikowaniem takich danych w przypadku nie zgłoszenia skutecznie reklamacji (nie wysłania do nas produktu) żądając szantażem zwrotu kwoty zakupu. Wszelkie tego typu wiadomości są przez nas archiwizowane i będą wykorzystane w ewentualnym procesie sądowym.

UWAGI DOTYCZĄCE PRZESYŁEK KURIERSKICH DHL

1.Przesyłka kurierska jest doręczana w gwarantowanym terminie określonym w umowie lub Cenniku.

2.Jeżeli umowa ani Cennik nie określają gwarantowanego terminu doręczenia przesyłki kurierskiej, przyjmuje się, że wynosi on 14 dni.

3.Zasadą DHL Express jest doręczenie przesyłek za pokwitowaniem bezpośrednio do rąk Odbiorcy lub innej osoby upoważnionej do odbioru pod adres wskazany na liście przewozowym. W przypadku Usługi pocztowej, przesyłka może być doręczona także do rąk pełnoletniego domownika oraz innych osób uprawnionych do odbioru przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Pokwitowanie doręczenia przesyłki może nastąpić na piśmie lub w formie elektronicznej. Pokwitowanie nie może być kwestionowane na tej tylko podstawie, że istnieje wyłącznie w formie elektronicznej.

5.Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w liście przewozowym, ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w przedstawicielstwie DHL Express – tzw. odbiór własny.

6.W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada.

7.Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie DHL Express wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia.

8.Po upływie okresu określonego w ust. 7 oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, DHL Express zwraca przesyłkę Nadawcy.

9.Zwrot przesyłki następuje również w sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub błędnego adresu Odbiorcy

UWAGI DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA FAKTURY

Od 1 stycznia 2020 r. nabywca, który jest podatnikiem VAT, będzie mógł żądać od sprzedawcy wystawienia faktury na podstawie paragonu, jeśli będzie on zawierał jego NIP. Jeżeli na paragonie nie będzie NIP-u, sprzedawca będzie zobowiązany odmówić wystawienia faktury. Oznacza to, że sprzedawcy, których kasy rejestrujące nie pozwalają na wpisywanie NIP-u nabywcy będącego podatnikiem, nie wystawią faktury na jego żądanie na podstawie paragonu. W takim przypadku rozwiązaniem będzie wystawianie od razu faktury i nieewidencjonowanie tej sprzedaży na kasie, gdyż nie ma takiego obowiązku.

INFORMUJEMY, NASZA KASA NIE MA MOŻLIWOŚCI WPISANIA NIP-u NA PARAGONIE.

Nie zmienią się natomiast zasady wystawiania faktur do paragonów, gdy z tym żądaniem wystąpią osoby prywatne, które będą dokonywać zakupów nie jako podatnicy.